Fàilte do Làrach-Lìn Eaglais Shaor na Hearadh

An Dàmhair 8, 2008 10:10 f | Air a phostadh ann an: Uncategorized | Beachdan dheth air Fàilte do Làrach-Lìn Eaglais Shaor na Hearadh

Fàilte do làrach-lìn/leabhar-lìn Eaglais Shaor na Hearadh. Tha barrachd fiosrachadh mu ar dèidhinn air an làrach-lìn seo na gheibh sibh an àite air bith eile. Ge bith dè a’ cheisd a tha agaibh, mu uairean airson seirbheisean neo mu na tha sinn a creidsinn, bu chòir gu freagradh an làrach-lìn seo bhur ceisdean. Faodaidh sibh fiù èisdeachd ri searmoin, anns a Ghàidhlig agus anns a Bheurla, neo leughadh beagan mu eachdraidh na h-eaglais.  Se ar n-iarrtus agus ar n-ùrnuigh gum bi an làrach-lìn seo na bheannachd do gach neach a thadhalas ann, agus gum faigh sibh eòlas air an Aon “a chuir as do’n bhàs, agus a thug beatha agus neo-bhàsmhorachd chum soluis, tre an t-soisgeul.”

Duilleag Fiosrachaidh 2012-10-21

An Dàmhair 22, 2012 8:19 m | Air a phostadh ann an: Duilleagan Fiosrachaidh | Beachdan dheth air Duilleag Fiosrachaidh 2012-10-21

notices-sheet

Duilleag Fiosrachaidh 2012-08-26

An Lùnastal 26, 2012 8:03 f | Air a phostadh ann an: Duilleagan Fiosrachaidh | Beachdan dheth air Duilleag Fiosrachaidh 2012-08-26

notices-sheet

Duilleag Fiosrachaidh 2012-08-12

An Lùnastal 12, 2012 9:42 f | Air a phostadh ann an: Duilleagan Fiosrachaidh | Beachdan dheth air Duilleag Fiosrachaidh 2012-08-12

notices-sheet

An ath-dhuilleag »

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.
Entries agus beachdan feeds.