Cò Sinn?

Se coimhthional de Eaglais Shaor na h-Alba a thann an Eaglais Shaor na Hearadh.  Frithealadh coimhearsnachd Eilean na Hearadh anns na h-Eilean Siar, mar a tha i air a bhi deanamh sìos troimh a h-eachdraidh de chòr air ceud bliadhna gu leth.  Suidhichte anns an t-Òb ann an ceann-a-deas na Hearadh (Càite an lorg thu sinn?) tha sinn a’ lorg a bhi toirt Soisgeul Chrìosd fa chomhair inbhich agus clann.

Se eaglais Ath-leasichte, Soisgeulach and Clèirach a tha annain agus tha sinn a’ cuir an cèill fìrinn seasmhach Soisgeul Chrìosd.  Tha aidhmeil ar creideamh agus geàrr chunntas ar teagasg air a chuir sios ann an Leabhar Aidmheil a’ Chreideamh, aideachadh coitchionn ar n-Eaglais nàiseanta.  Faodar seo a leughadh ann an Gàidhlig (Leabhar Aidmheil a’ Chreideamh) neo ann am Beurla (Westminster Confession of Faith).

On chiad latha den Lùnasdal 2013 cha bhith ministrealachd suidhichte anns a’ choithional.  Bidh an t-Urr. Anndra Coghill, Scalpaigh, na Interim Mhoderator air a’ choithional.  Tha trì èildearean anns a’ choimhtional: Domhnall Thormaid Mac’Illeathain, An t-Òb; Aonaghus Mac a’ Phiucair, An t-Òb; Iain Moireasdan, An t-Òb.

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.
Entries agus beachdan feeds.

%d bloggers like this: