WFM

WFM neo Women for Mission.  Se buidhean bhoireannaich a tha seo a bhios ag oidhirpeachadh air ùidh a bhrosnachadh ann am obair mision.  Tha WFM na Hearadh a’ coinneachadh mu thuras anns a mhìos tron gheamhraidh.  Bi iad cuideachd a cuir air dòigh tachartasan eile cuide ri buidheanan eile den WFM anns na h-Eilean.  Chithear fiosrachadh mu na coinneamhan seo air am mìosachan againn.  (Fosgladh ann an uinneag ùr.)

Ma tha sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn mun WFM gu nàiseanta gheibh sibh sin air duilleag-lìn an WFM air làrach-lìn an Eaglais Shaor.

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.
Entries agus beachdan feeds.

%d bloggers like this: